Chương Trình Team Building & Gala Dinner Tại Tam Đảo | Fujikura Composites Đêm Lửa Trại 2023

Chương Trình Team Building & Gala Dinner Tại Tam Đảo - Fujikura Composites Đêm Lửa Trại