Chương Trình Team Building & Gala Lunch Tại Asean Resort | CGV Đợt 2